Všeobecné obchodní podmínky SEALL s.r.o.

Společnosti SEALL s.r.o., IČO 14866081, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33601 vydává v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, tyto obchodní a dodací podmínky:

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen podmínky), kterými se řídí prodej a dodávání výrobků společnosti SEALL s.r.o. (dále jen prodávající), jsou závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené níže popsaným způsobem mezi prodávajícím a kupujícím, pokud nebyly písemně sjednány jiné podmínky.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím může vzniknout na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva nebo smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a dále písemným potvrzením prodávajícího na základě zaslané písemné objednávky (emailem, faxem, poštou, osobním doručením) kupujícím (dále jen kupní smlouva). Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky mohou být předmětem změn provedených jednostranně společností SEALL s.r.o. a ta není povinna změny těchto podmínek kupujícím oznamovat. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí do odvolání, pokud nebudou nahrazeny jinými.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka zboží, služeb a výrobků uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh. Specifikace předmětu plnění je uskutečněna na základě požadavků kupujícího a následné nabídky prodávajícího. Standardní zboží je vyspecifikováno na základě výběru katalogového zboží. Veškeré informace uvedené v katalozích mají informativní charakter, a tudíž nejsou závazné a společnost SEALL s.r.o. neodpovídá za případné chyby nebo nedostatky v katalozích uvedené. Kupující též bere na vědomí, že navržené konstrukční řešení a výběr materiálů byly prodávajícím provedeny na základě dlouhodobých zkušeností, známých a dostupných informací a má pouze doporučující charakter. Prodávající však nemůže přesně postihnout rozmanitost všech působících vlivů – např. tvar a přesnost souvisejících dílů či způsob montáže nebo podmínky skutečného provozu. Prodávající si tedy sám schvaluje vhodnost použití zboží, výrobků a služeb pro daný konkrétní případ na základě vlastních zkušeností, znalostí a provedených zkoušek.

III. Kupní cena zboží a služeb

Cena se sjednává jako smluvní a rozumí de EXW SEALL s.r.o., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Cena nezahrnuje DPH a náklady na přepravu, balení a manipulaci. Prodávající hradí poplatek za použité obaly pomocí systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F00027085. Prodávající si vyhrazuje právo změnit sjednanou cenu před uskutečněním plnění, pokud dojde ke změně devizového kurzu o více jak 3% nebo ke změně daňových předpisů.

IV. Dodací lhůty

Prodávající je povinen dodat zboží, službu nebo výrobek ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Pro dodržení dodací lhůty je určující datum předání předmětu plnění v sídle prodávajícího, kupujícího nebo v místě dohodnutém ve smlouvě, při dodání poštou nebo smluvním přepravcem je datem dodání den předání tomuto přepravci a při rozvozu zboží jiným způsobem den vypravení vozidla ze sídla prodávajícího.

V. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, službu nebo výrobek podle kupní smlouvy ve sjednané kvalitě, dodacím termínu, ceně a převést na něho vlastnické právo okamžikem zaplacení sjednané kupní ceny. Dodávka zboží nebo výrobku se uskuteční dle dodacích podmínek uvedených v kupní smlouvě (zpravidla dle platných doložek INCOTERMS 2000). Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí předmětu plnění potvrzením dodacího listu, pokud je zboží zasíláno přepravní službou, je dodací list vložen ke zboží. Předmět plnění dle smlouvy je kupující povinen převzít a prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně, pokud je to možné vzhledem k použitelnosti dílčí dodávky. Po převzetí předmětu plnění přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.

VI. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu v termínu splatnosti za dodané zboží, výrobek a služby včetně případných nákladů na dopravu a manipulaci a DPH. Platba se provádí na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen faktury) nebo zálohové faktury, dle vyznačeného způsobu platby bankovním převodem, dobírkou či v hotovosti. Faktura je kupujícímu zpravidla zaslána poštou nebo jí kupující převezme osobně. U bankovního převodu je splatnost faktury obvykle stanovena na 14 dní, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak a bude to uvedeno ve smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího nebo dnem složení hotovosti do pokladny prodávajícího. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení a poplatky z prodlení stanovené dle Občanského zákoníku a nařízení vlády č.142/1994 Sb. Toto bude uhrazeno kupujícím na základě vyčíslení a vystavení fakturačního dokladu prodávajícím. Veškeré zboží a výrobky a předmět služby zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího. Tato výhrada vlastnického práva může být zrušena po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího pouze písemně v kupní smlouvě a vztahuje se vždy na jednu konkrétní smlouvu a dodávku.

VII. Vyšší moc

Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení bylo způsobeno okolností vyšší moci, jakými jsou např. válka, občanské nepokoje, rekvizice, restrikce ze strany státu, stávky, přírodní katastrofy, výluky, pracovní konflikty, požáry, havárie nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku společnosti. Po dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než 3 měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vznikl nárok na úhradu škody.

VIII. Záruky a reklamace

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná záruční doba běžet dnem, kdy měl podle smlouvy zboží převzít.

Po dodání je kupující povinen zboží neprodleně zkontrolovat a písemně nejpozději do dvou týdnů od data dodání zboží reklamovat případné vady, nedostatky nebo neúplnost dodávky. Na později vznesené reklamace nebude brán zřetel. Prodávající poskytuje běžně kupujícímu záruku na zboží a výrobky 12 měsíců a na služby 6 měsíců ode dne dodání, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.

Prodávající odpovídá po dobu záruční doby kupujícímu za to, že prodávaná věc nebo služba je i po převzetí kupujícím bez vad a nedodělků, má jakost a užitné vlastnosti odpovídající kupní smlouvě a běžným podmínkám užívání, pro kterou je určena. V případě, že se po převzetí věci kupujícím vyskytnou nebo projeví v záruční době vady, musí kupující reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, který by danou věc dalším užíváním ještě více poškodil. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, opotřebením komponentů výrobku nesprávným použitím nebo v důsledku poškození a opotřebení znečištěným médiem. Dále se záruka nevztahuje na komponenty poškozené nebo opotřebované,  deklarované výrobcem jako spotřební materiál, nesprávnou manipulací, neoprávněnými zásahy do zboží, porušením plomb nebo pečetí, poškozením vodou, ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí.

Reklamace musí být uplatněna písemně a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: číslo smlouvy nebo faktury; označení zboží nebo služby; podrobný popis vady nebo popis závady a její projevy. Kupující je povinen předložit reklamovaný výrobek prodávajícímu k dalšímu posouzení či přezkoumání. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud to lze. V případě, že bude potřebná delší lhůta ve vyřízení reklamace z důvodů spočívajících na třetí straně, prodávající tuto skutečnost neprodleně projedná s kupujícím. Po uplynutí této lhůty má kupující právo v případě, že nebude reklamace vyřízena, od smlouvy odstoupit.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží nebo výrobek či služba v reklamačním řízení. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba na nové zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny z důvodu reklamované věci, je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

IX. Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší 1 měsíce od termínu splatnosti, je taková situace považována za podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v ostatních případech stanovených občanským zákoníkem.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením Prodávajícím. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených občanským zákoníkem nebo těmito podmínkami a je povinen uhradit při odstoupení prokazatelně vzniklé náklady prodávajícího, které budou prodávajícím vyčísleny k příslušnému obchodnímu případu.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden opravňující důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co podle smlouvy navzájem plnily.

V případě zrušení závazně potvrzené objednávky z důvodů ležících na straně Kupujícího, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu odpovídající 80% hodnoty potvrzené objednávky (plus DPH). Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu případně vzniklou škodu z titulu zrušení objednávky, zejména v případě nákupu zboží, které nemá Prodávající na skladě, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, případně kdy bylo zboží pro zákazníka jakkoli zpracováno dle požadavků zákazníka nebo již odesláno. Prodávající má právo účtovat náklady spojené s touto škodou ve výši 20% z celkové částky objednávky (plus DPH).

Smluvní strany se řídí právem České republiky. Všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou a nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny u místně příslušného soudu nebo budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé z kupní smlouvy a neupravené kupní smlouvou či těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb. na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Prodávající i kupující shodně vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.

Kupující prohlašuje, že se seznámil s Obchodními a dodacími podmínkami společnosti SEALL s.r.o., které uznává jako závazný dokument i do budoucna pro opakované dodávky, pokud k nim uzavře další smlouvy s prodávajícím. Písemná kupní smlouva nebo smlouva o dílo se může odkazovat na tyto podmínky, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

Pokud by se některé ustanovení těchto podmínek stalo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek nadále v účinnosti.

Smluvní strany jsou povinny sdělovat si každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnosti se považují za doručené v poslední den úložní lhůty, pokud je písemnost odeslána na posledně známou adresu adresáta a ten ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy jí adresát odmítne přijmout.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 29. 07. 2020.