Úprava stlačeného vzduchu a plynů

img1

Sušení

Pro maximální spolehlivost a funkčnost pneumatického systému je nutné stlačený vzduch upravit, tzn. odloučit vlhkost ze stlačeného vzduchu, která by jinak mohla v systému kondenzovat a napáchat tak nemalé škody na navazujícím zařízení nebo technologii. Pro odloučení vlhkosti ze stlačeného vzduchu se používají sušičky. Podle způsobu vysoušení dělíme sušičky do několika základních skupin:
img4

Filtrace

Nedílnou součástí úpravy stlačeného vzduchu a technických plynů je filtrace, kde je z média odlučována zejména kapalná vlhkost, pevné částice a zbytkový obsah oleje.
img7

Chlazení

Chladící jednotky jsou zařízení navržená pro chlazení vody nebo vodních směsí v uzavřeném okruhu. Jednotka se skládá z okruhu chladícího a oběhového. Přestup tepla mezi okruhy probíhá ve výparníku. Ochlazená voda pak postupuje na výstup z jednotky.
img8

Dochlazovače

Dochlazovače slouží ke zchlazení stlačeného vzduchu nebo technických plynů. Po zchlazení dochází ke kondenzaci vlhkosti ve výměníku. Dochlazovače jsou schopny odvést až 80% vlhkosti ze vstupního stla- čeného vzduchu a tím chrání navazující prvky v systému, jako jsou filtry a sušičky. Dochlazovače Parker Hiross se vyznačují energeticky úsporným provozem s nízkými náklady na údržbu.
img10

Generátory dusíku

Generátory dusíku společnosti Parker umožňují uživateli výrobu plynného dusíku ve vlastních prostorech a pod vlastní kontrolou. Jedná se o kvalitní generátory plynného dusíku, které mají velkou výtěžnost dusíku ze stlačeného vzduchu a tím přispívají k rychlé návratnosti investice. Návratnost investice do generátoru dusíku oproti dodávce dusíku z tlakových lahví se pohybuje v rozmezí 1,5 až 5 let. Mezi typické aplikace generátoru dusíku řadíme zařízení vytvářející ochrannou dusíkovou atmosféru a to jak v potravinářství, vinařství, elektrotechnickém nebo výrobním průmyslu. Z generátoru lze získat dusík o čistotě od 10 ppm až po 5% (znečištění kyslíkem).
img11

Odvaděče kondenzátu a separátory

Pro odvedení kondenzátu vody a oleje se používají odváděče kondenzátu. Odvedený kondenzát tvoří emulzi, která je nebezpečná pro životní prostředí a která tedy vyžaduje zvláštní zacházení. Proto se vzniklá emulze přivádí do separátoru, kde je olej od vody odloučen. Oleje není možné volně vypouštět, vyžadují speciální postupy při likvidaci. Úniky těchto nebezpečných látek nemusí být ani tak velké, aby představovaly závažný problém pro životní prostředí, pro představu - jeden litr oleje může pokrýt 3500 m2 povrchu vody.
Ke stažení